Titulní strana > Dokumenty > Sazebník úhrad

Směrnice pro 2014 č.22

Vydávání druhopisů vysvědčení

Tato směrnice se vydává na základě Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) č. 561/2004 Sb., § 28, odst. 8, v platném znění.

 1. Škola vydává druhopisy vysvědčení. Za vystavení tohoto druhopisu lze požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše nesmí překročit 100,00 Kč. MŠMT stanovuje prováděcím předpisem podmínky pro vydávání druhopisů.
 2. Na písemnou žádost o vydání náhradního vysvědčení, vyhotoví škola na základě údajů v dokumentaci (protokol o maturitní zkoušce, třídní výkaz, katalogový list apod.) „Druhopis“, který se liší pouze tím, že v záhlaví nese označení druhopis. Záznam o vydání druhopisu vysvědčení se uvede do příslušné dokumentace školy.
 3. Na základě písemné nebo ústní žádosti se na hlavičkovém předtisku školy vystavuje potvrzení o absolvování školy.
 4. Poplatky:
  • druhopis vysvědčení z jednotlivých ročníků 100,00 Kč/1 ks
  • druhopis maturitního vysvědčení 100,00 Kč/1 ks
  • potvrzení o absolvování školy pro účely zahraničního zaměstnání 100,00 Kč/1 ks
  • potvrzení o absolvování školy 50,00 Kč/1 ks

Poplatek za příslušný dokument složí žadatel hotově do pokladny školy, případně zašle na účet školy 16836611/0100

Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. ledna 2014.