Titulní strana > Žáci a rodiče > Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence:    Mgr. Ilona Koditková

konzultační hodiny:               čtvrtek     14:00 – 15:00 (příp. dle dohody)

telefon:                                    465 521 292

e-mail:                                     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

S čím se můžete obrátit na školního metodika prevence?

Potřebujete-li informace, odbornou radu, pomoc či zprostředkování odborné pomoci v oblasti rizikového chování žáků a dospívajících.

V případě potřeby anonymní konzultace můžete školního metodika prevence kontaktovat na výše uvedené mailové adrese.

Co je prevence rizikového chování?

Podle všeobecného pojetí znamená prevence předcházení či zamezení vzniku nějakého nežádoucího jevu. Za prevenci rizikového chování považujeme jakýkoliv typ výchovných, vzdělávacích, zdravotních, sociálních či jiných intervencí směřujících k předcházení rizikového chování, zamezujících jeho další progresi, zmírňující již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhajících řešit jeho důsledky.

Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

 • agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie,
 • záškoláctví,
 • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling,
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů,
 • spektrum poruch příjmu potravy,
 • negativní působení sekt,
 • sexuální rizikové chování.

Aktivity škol jsou též cíleně směrovány k prokazatelně efektivní specifické primární prevenci a eliminaci aktivit z oblasti neefektivní primární prevence, k rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence zejména v případech:

 • traumatických zážitků domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání dětí včetně komerčního sexuálního zneužívání a ohrožování výchovy dítěte,

 • experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky),

 • rizikových stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Prevenci rizikového chování na škole garantuje a koordinuje školní metodik prevence.

V rámci prevence rizikového chování realizujeme tyto školní akce:

 • adaptační kurz Na startovní čáře,
 • Noc ve škole a setkání se školním metodikem prevence,

 • Hrou proti AIDS – vrstevnický edukační program pro ZŠ,

 • peer besedy pro ZŠ Prevence HIV/AIDS a partnerské vztahy,

 • beseda s koordinátorem IKT – Rizikové chování v kyberprostoru.

Kontakty na odbornou pomoc naleznete zde.

Minimální preventivní program VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí naleznete zde.